Šta je softverska licenca?

Licenca za softverski proizvod daje korisniku zakonsko pravo korišćenja određenog softverskog programa. Kupovinom Autodesk softvera kupac ne stiče pravo vlasništva nad softverom za koji dobija licencu, već pravo na njegovo korišćenje u skladu s uslovima licencnog ugovora sa krajnjim korisnikom, odnosno Software Licence Agreement (SLA). Bez obzira na to o kakvoj licenci se radi, svaka mora imati svoj SLA i serijski broj.

Serijski broj je jedinstven, dodeljuje se licenci ili licencama od strane proizvođača i vezuje se za pravno ili fizičko lice koje je licencu pribavilo. Proizvođač softvera ili regionalni distributer mogu u bazi podataka u svakom trenutku proveriti status serijskog broja i licence.

Serijski broj je uvek u formatu xxx-xxxxxxxx, odnosno tri – osam cifara, i isključivo se sastoji od brojeva.

Tokom instalacije proizvoda korisniku biva predočen SLA i tek nakon prihvatanja uslova ugovora može se izvršiti instalacija. Istom prilikom se kreira lokalna kopija Ugovora na hard disku korisničkog računara. Podrazumeva se da je korisnik prihvatio sve uslove ugovora i da će ubuduće koristiti proizvod u skladu sa uslovima.

Nepoštovanje uslova ugovora, bez obzira na koji način i pod kojim uslovima je licenca nabavljena, kao posledicu ima gubitak prava na korišćenje proizvoda i povlači građanskopravnu i krivičnopravnu odgovornost u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima [1] i Krivičnog zakonika Republike Srbije [2]

[1] “Sl.list Srbije i Crne Gore”, br. 61/2004, članovi 177-187
[2] “Sl.glasnik Republike Srbije”, br. 85/2005, 88/2005 i 107/2005, članovi 198-200

Osnovni uslovi licenciranja Autodesk proizvoda

Autodesk kao proizvođač softvera ustupa prava za korišćenje svojih proizvoda na osnovu osnovnih uslova licenciranja od kojih su neki navedeni u nastavku.

Za uslove licenciranja u upotrebe konkretnog proizvoda preporučujemo da pročitate licencni ugovor sa krajnjim korisnikom (SLA), koji se odnosi na taj proizvod.

• Verzije proizvoda – Za svaku verziju proizvoda Autodesk izdaje posebnu licencu. Prava korišćenja Autodesk proizvoda se odnose isključivo na verziju proizvoda koja je nabavljena. Verzije Autodesk proizvoda se obeležavaju četvorocifrenim brojem koji predstavlja godinu: 2016, 2017, 2018 itd.

• Kada korisnik, koji nije korisnik pretplate za održavanje softvera (Autodesk Maintenace Subscription), nabavi pravo na korišćenje nove verzije softvera (Upgrade), dozvoljeno je da koristi verziju, koju je prethodno posedovao, još 120 dana nakon instalacije nove verzije. Nakon isteka ovog perioda korisnik mora prekinuti upotrebu i ukloniti prethodnu verziju sa računara.

• Ako je korisnik u sistemu pretplate za održavanje softvera (Autodesk Maintenace Subscription), trenutni uslovi dozvoljavaju upotrebu prethodnih verzija softvera. Uslovi traju dok korisnik plaća pretplatu za održavanje softvera. Prava ostvarena na ovaj način prestaju nakon isteka perioda pretplate i korisnik je dužan da prestane da koristi sve prethodne verzije i da ih ukloni sa računara.

• Korisnici ne smeju dozvoliti pristup Autodesk proizvodima preko Internet okruženja trećim licima u smislu pružanja usluga poput web-hosting-a, time-sharing-a i sl.

• Upotreba Autodesk proizvoda preko terminal servisa, poput Citrix-a, ili u virtuelnim hardverskim okruženjima nije podržana od strane Autodesk-a i predstavlja kršenje odredbi licencnog ugovora.

• Autodesk ne podržava upotrebu Norton Ghost ili sličnih rešenja za stavljanje u upotrebu svojih proizvoda.

NAPOMENA:

Autodesk Maintenance Subscription predstavlja godišnju pretplatu za održavanje softvera i pre svega podrazumeva isporuku novih verzija u periodu trajanja pretplate i ostvarivanje prava na pogodnosti koje su navedene u tekstu. Uslov za ulazak u sistem pretplate za održavanje softvera je posedovanje trajne licence i aktuelne verzije softverskog paketa za koji se zasniva pretplatnički odnos. Od 2016. godine ne postoji mogućnost nabavke trajnih licenci Autodesk softvera već se one isključivo mogu iznajmljivati na određeni vremenski period u vidu Autodesk Subscription usluge.

Za dodatne informacije i pojašnjenja: