Prenos prava korišćenja licence

Kada korisnik plati licencu za bilo koji od Autodesk proizvoda, praktično stiče ograničeno pravo da koristi softver u okviru nekog vremenskog perioda.

U skladu sa odredbama ugovora o licenciranju korisnik ne može izvršiti prenos prava korišćenja softvera na druga lica. Isti uslovi zabranjuju prenos prava korišćenja softvera na pridružena privredna društva (uključujući i podružnice nad kojima ima 100% vlasništva), bez prethodne saglasnosti Autodeska.

Korisnik može vršiti prenos licence sa jedne lokacije na drugu, pod uslovom da je lokacija u vlasništvu ili zakupu od strane istog pravnog lica (a ne pridruženog privrednog društva), i pod uslovom da se ta lokacija nalazi u okviru iste teritorije (kako je definisano ugovorom o licenciranju).

Svaki ovakav transfer zahteva prethodno odobrenje od strane Autodeska, imajući u vidu potpuno diskreciono pravo proizvođača.

NAPOMENA:

Predviđeno je da korisnici sami ili uz pomoć VAR (Value Added Reseller) partnera od koga su nabavili softver pokreću proceduru za prenos prava korišćenja.

Prenos licenci se može inicirati i preko sledeće web stranice na sajtu proizvođača.