Načini licenciranja Autodesk softvera

Autodesk predviđa više načina licenciranja svojih proizvoda u zavisnosti od tipa korisnika i načina eksploatacije.

Po načinu eksploatacije licence se mogu podeliti na:

Named user (single user)
U slučaju iznajmljenog softvera (Autodesk Subscription) licenca se vezuje za konkretnog korisnika koji mora imati otvoren korisnički nalog kod proizvođača (Autodesk Account). Ovim korisnik dobija mogućnosti pravo da softver instalira na više računara ali se podrazumeva da ga u datom trenutku može koristiti samo na jednom računaru, gde je trenutno prijavljen pomoću svog naloga.

Upravljanje Named User licencama u okviru organizacije vrši Contract Administrator.

Network License (Multi User) (samo produžavanje)
Mrežna licenca predstavlja skup licenci koje se dinamički dodeljuju korisnicima od strane jednog ili više servera. Proizvodi se instaliraju i koriste na radnim stanicama, ali se prilikom svakog pokretanja od servera traži dozvola za pokretanje softvera. Ukoliko dozvoljeni broj licenci nije premašen korisnik dobija licencu na raspolaganje a broj raspoloživih licenci, na serveru, se smanjuje za jedan. Nakon završetka rada licenca se oslobađa i vraća na server. Softverski paket se može instalirati na proizvoljnom broju računara ali se istovremeno može pokrenuti samo na određenom broju računara, koji je manji ili jednak broju za koji je licenca izdata. Da bi se softver pokrenuo potrebno je da računar ima pristup serveru preko računarske mreže ili putem VPN konekcije.

Ovakav način eksploatacije može se primeniti i na trajne i na iznajmljene licence.

NAPOMENA ZA NETWORK LICENCE (MULTI USER):

Za prenosne računare, koji se koriste na terenu, bez stalne konekcije sa serverom, moguće je obezbediti rad u off-line režimu pomoću pozajmljenih licenci. U tom slučaju računar inicijalno mora imati vezu sa serverom dok se ne izvrši pozajmljivanje. Pozajmljivanje se vrši na određeni vremenski period, pri čemu se broj raspoloživih licenci na serveru smanjuje. Nakon isteka perioda licenca na računaru se sama deaktivira i automatski biva vraćena na server.
Svakom proizvodu koji se koristi na ovaj način se dodeljuje poseban serijski broj za koji se vezuje količina raspoloživih licenci.

Za dodatne informacije i pojašnjenja:

Po tipu korisnika Autodesk licence se mogu podeliti na sledeće grupe:

• Commercial – je licenca za komercijalnu upotrebu koja kupcima omogucava upotrebu svih funkcija programa za obavljanje komercijalnih delatnosti. S obzirom da se radi o softveru za projektovanje i kreiranje sadržaja, ovo podrazumeva poslove projektovanja, izrade dokumentacije, studija, konsalting, proizvodnju staticnih i animiranih digitalnih sadržaja i sl.

• Not for Resale (NFR) – licenca koje nije namenjena za dalju prodaju. Koristi se u prezentacione svrhe i iskljucivo je mogu posedovati firme koje su u partnerskom odnosu sa proizvođacem softvera. Obično su to firme koje se bave prodajom softvera ili pojedinci koji se bave analizom funkcionalnosti i izradom raznih publikacija. Upotreba za profitne delatnosti predstavlja kršenje uslova licencnog ugovora sa krajnjim korisnikom.

• Educational – licenca je namenjena za obuku. U zavisnosti od institucije koja je koristi zavise i prava korišcenja:

  • Ukoliko se radi o instituciji koja se bavi komercijalnom obukom za korišcenje softvera, licenca dozvoljava samo upotrebu u te svrhe. Ne sme se koristiti za druge komercijalne poslove. U ovakvim slucajevima institucija placa godišnju clanarinu i dobija vremenski ogranicene licence, uvek je u pitanju kalendarska godina.
  • Ukoliko se radi o obrazovnim institucijama (škole i fakulteti), koje u svom redovnom programu pored ostalih predmeta imaju i obuku za korišcenje Autodesk softvera, licenca se ne sme koristiti ni u kakve komercijalne svrhe. Drugim recima ne sme se koristiti za projektovanje i komercijalne obuke. Licence su bez vremenskog ogranicenja

• Student and Personal Learning License – su licence namenjene iskljucivo u svrhu licnog obrazovanja. Izdaju se pod posebnim uslovima, bez materijalne nadoknade, na ogranicen vremenski period (najcešce 1 godina) i ne smeju se koristiti za bilo koje profitne delatnosti.

• Autodesk Developer Network (ADN) Licenses – su namenjene iskljucivo registrovanim clanovima Autodesk razvojne mreže, koji se bave razvojem programskih aplikacija koje kao platformu koriste Autodesk proizvode. Ove licence se izdaju pod posebnim uslovima, predmet su posebnih ugovora i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.

• Trial – su probne licence softvera koji se deli u promotivne svrhe. Karakteristika ovih licenci je što su ogranicene na vremenski period od 30 dana i što nemaju serijski broj, tokom instalacije se unosi 000-00000000. Probne licence su namenjene iskljucivo za prezentiranje mogucnosti proizvoda i ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe.