U saradnji sa gradskim upravama Kruševca i Aleksinca i uz finansijsku podršku Evropske Unije (Projekat je finansiran sredstvima Evropske unije, kroz “Exchange 5” program), OSA Računarski inženjering sprovela je nadogradnju postojećeg Geografskog Informacionog Sistema.

Projekat je doprineo lokalnom ekonomskom razvoju, kroz poboljšanje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga kroz tri grupe aktivnosti:

– Jačanje administrativnih, organizacionih i tehničkih kapaciteta 7 JLS za efikasno upravljanje imovinom

– Poboljšane baze podataka o javnoj imovini koja su predmet prenosa u vlasništvo lokalnih samouprava

– Poboljšani preduslovi za korišćenje javne imovine

Osim toga, preuzimanjem vlasništva i ovlašćenja nad datom lokalnom javnom imovinom, opštine će imati priliku da

  1. a) efikasno i efektivno upravljaju javnom imovinom
  2. b) osiguraju preduslove za naprednije razvojne aktivnosti u budućnosti
  3. c) budu transparentnije i odgovornije u pružanju usluga svojim građanima.

Poslovni sektor i poljoprivrednici koji koriste ili su zainteresovani da postanu korisnici poljoprivrednog zemljišta u javnom vlasništvu u partnerskim JLS će imati koristi od dobijanja validnih i ažurnih informacija, jasne metodologije za određivanje cene zakupa i ukupnih efikasnijih usluga; Potencijalni investitori koji su direktno zainteresovani za korišćenje lokalne javne imovine će biti bolje informisani o kriterijumima korišćenja i transparentnoj alokaciji javne imovine; PRD i RGZ će moći da ažuriraju svoju bazu podataka u skladu sa trenutnom situacijom; Celokupno stanovništvo u sedam partnerskih opština će imati koristi od efikasnijih usluga lokalne uprave, transparentnijeg i inkluzivnijeg procesa donošenja odluka i samim tim višeg životnog standarda.

Lista finalizovanih aktivnosti :

A2 Razvoj i testiranje specifičnih aplikacija za PPMS

Sve potrebne softverske komponente za PPMS su razvijene i testirane u prostorijama korisnika. Detaljna lista softverskih kompnenti nalazi se u tabeli A2.

A3 Uspostavljanje “open source” infrastrukture u prostorijama člana projekta

Sve softverske komponente potrebne za uspešno postavljanje informacionog sistema su instalirane i testirane. Izvršena su dodatna podešavanja komponenata instaliranih i postojećeg sistema. Detaljna struktura instaliranih komponenti otvorenog koda i besplatnog softvera data je u tabeli A3.

A4 Nadogradnja i instalacija komercijalnih softverskih licenci

Isporučene su i instalirane potrebne licence komercijalnog softvera. Instalirane su serverske komponente potrebne za primenu istovremenog licenciranja mreže. Pogledajte tabelu A4 u prilogu za detaljnu strukturu instaliranih komercijalnih softverskih licenci.

A5 Instalacija razvijenih komponenti sistema

Isporučene su i instalirane dodatne sistemske komponente za upravljanje javnom svojinom. Tabela A5 prikazuje detaljnu strukturu isporučenih i instaliranih PPMS-a.

А6 Migracija podataka

Sastavljeno kako je predloženo u Privremenom izveštaju. Detaljan izveštaj o podacima migriranim za grad Kruševac i opštinu Aleksinac dati su u tabeli A6-a odnosno A6-b.

A7 Masovni uvoz podataka koji nedostaju

Urađeno kako je predloženo. Tabele A7-a kroz A7-d prikazuju detaljne izveštaje o masovno uvezenom GIS-u i podatke o javnoj svojini za Grad Kruševac i Opštinu Aleksinac. Imajte na umu komentar u vezi sa uvozom podataka o javnoj svojini za grad Kruševac.

A8 Obuka za GIS sistem

Urađeno kako je planirano. Obuka je održana u gradu Kruševcu u „Centru za stručno usavršavanje“ u periodu 26. – 28.11.2019. sa ukupno 8 prisutnih.

А9 Obuka za UniDocs sistem upravljanja imovinom

Obuka je održana u Kruševcu u „Centru za stručno usavršavanje“ u periodu 26. – 28.11.2019.

А10 Test prihvatljivosti

Urađeno kako je planirano. Završni test je sproveden u proizvodnom okruženju oba učesnika projekta. Manje promene i prilagođavanja softverskih komponenti, kao i radne procedure, izvršene su prema zapažanjima i primedbama korisnika.

 

 

Razvijen softverski proizvod (PPMS moduli)
UniDocs Client
UniDocs upravljanje resursima
UniDocs upravljanje ulaznim računima
UniDocs Meta Designer
UniDocs poslovna inteligencija

Tabela A2

 

Više o UniDocs DMS softveru možete videti OVDE.

Instalirane softverske komponente otvorenog koda Broj softverskih komponenti po LSG
Kruševac Aleksinac
Microsoft SQL Server 2014 Express 1 1
SQL Server Management Studio 1 1
MapGuide Open Source 3.1 Server 1 1
MapGuide Maestro 1 1
Microsoft Internet Information Server setup and adjustments 1 1
Windows Server Firewall additional rule nad port settings 1 1

Tabela A3

 

Komercijalni GIS softverski proizvod

Nadograđen

Broj licenci za komercijalni softver po LSG
Kruševac Aleksinac
Autodesk AEC Collection Multi-user 1 1
Autodesk Network License manager 1 1

Tabela A4

 

Instaliran softverski proizvod (PPMS moduli) Broj licenci za komercijalni softver po LSG
Kruševac Aleksinac
UniDocs Client 3 2
UniDocs upravljanje resursima 3 2
UniDocs upravljanje ulaznim računima 3 2
UniDocs Meta Designer 1 1
UniDocs poslovna inteligencija 3 2

Tabela A5

 

# Layer # objekata
1 ADA 2
2 GRADSKE_ZONE 11
3 GRANICA_URB_PLANOVA 4
4 GUP 1
5 INDUSTRIJA 2
6 KOMORA1 8
7 KRAJ_GRD 1
8 KULTURA 21
9 LOKACIJA_GZ 2
10 LOKACIJA_GZ_EXTENDED 2
11 MARKER_VODA 3
12 NAMENA_POVRSINA 977
13 PARTERNO_UREĐENJE 1
14 PO_KIOSK 148
15 PUTEVI 255
16 PUTEVI 14
17 SEG_UL_SA_NAZIVOM_UL 605
18 SEGMENT_UL 605
19 SKOLE 68
20 STAMBENO 15
21 STANICA_GSB 316
22 TRASA 30
23 URB_BLOK 2
 Ukupno 3093

Tabela A6-a – Kruševac migracija GIS objekata

 

 

# Layer # objekata
1 BLOK 6458
2 LOKACIJA_GZ 160
3 REKA 312
4 SEG_UL_SA_NAZIVOM_UL 2286
5 SEGMENT_PR 11
6 SEGMENT_UL 2286
7 STANICA_GSB 18
8 STUBJR 1771
9 SV_KONKRETANZNAK 2
  Ukupno 13304

Tabela A6-b – Aleksinac migracija GIS objekata

 

# Layer # objekata
1 KAT_OPSTINA 92
2 KAT_PARCELA 337431
3 NASELJA 101
4 OPSTINA 1
5 ULICA_POLIGON 869
6 ZGRADA 76641
7 KUCNI_BROJ 37240
 Ukupno 452375

Tabela A7-a – Kruševac učitani GIS objekti

 

# Layer # objekata
1 KAT_OPSTINA 72
2 KAT_PARCELA 262275
3 KUCNI_BROJ 7174
4 MESNA_ZAJEDNICA 72
5 NASELJA 72
6 OPSTINA 1
7 ZGRADA 55438
 Ukupno 325104

Table A7-b – Aleksinac učitani GIS objekti

 

# Javno vlasništvo # objekata
1 Parcele 13974
2 Objekti 9437
Total   23411

Tabela A7-c – Kruševac učitani objekti u javnom vlasništvu

 

 

# Public property # of objects
1 Land parcels 3138
2 Objects 6892
Total   10030

Table A7-d – Municipality of Aleksinac imported public property data objects